Sử Dụng View Animation Trong Android

Tween Animation

Tween Animation có thể thực hiện một loạt các biến đổi đơn giản như (position, size, rotation, and transparency) trên nội dung của một đối tượng View. Vì vậy, nếu bạn có một đối tượng TextView, bạn có thể di chuyển, xoay, to lên, hoặc co lại …

Một Animation sẽ được khởi tạo trên một file xml hoặc code, tuy nhiên chúng ta sẽ thường sử dụng xml nhiều hơn vì có thể tái sử dụng dễ dàng.

Một file animation.xml sẽ được chứa trong đường dẫn res/amin/animation.xml.

Một file animation.xml sẽ có root là và các thành phần con trong đó như: alpha, scale, translate, rotate

Example: fade.xml

Sample

Sử dụng View Animation thay đổi một hình ảnh với các animation như: Zoom, Clockwise, Fade, Move, Slide.

- Tạo activity_main.xml

- Tại MainActivity.java set các hàm load animation trong thư mục amin

res/amin/zoom.xml

res/amin/clockwise.xml

res/amin/fade.xml

res/amin/move.xml

res/amin/slide.xml

Tải về từ Github

Nguồn: Nguyễn Linh (Android cơ bản)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *