Hiệu quả hơn với Android Studio

Chúng ta đều biết làm thế nào để phát triển các ứng dụng tốt bằng cách sử dụng Android Studio và chúng ta rất hạnh phúc với những gì chúng ta đang làm. Nhưng nếu những điều đó sẽ được thực hiện với những nỗ lực ít hơn?
Tất cả chúng ta đã quen sử dụng chuột hàng ngày nhưng đôi khi vô tình nó sẽ làm tăng thời gian phát triển của chúng ta.

Dưới đây là một số phím tắt của Android Studio sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

Xóa một dòng đơn
Windows : CTRL + Y
macOS : CMD + Y

Xóa dòng trong Android Studio

Style and Formatting
Windows : CTRL + ALT + L
macOS : OPT + CMD + L
Hoặc dùng trên thanh menu:
(Windows: File > Settings > Editor > Code Style)
(Mac Android Studio > Preferences > Editor > Code Style)

Style and Format

Tìm mọi nơi trong project
Windows : double time shift
macOS : double time shift
Cho phép bạn tìm mọi thứ như source code, databases, actions, elements of the user interface,…

Tìm mọi nơi trong project

Move to declaration
Windows : CTRL + B
macOS : CMD + B
It allows you to move to declaration of class, method or variable.

Move to declaration

Move to implementation
Windows : CTRL + ALT + B
macOS : CMD + ALT + B
Allows you to see a list of all the classes implementing the selected class, It works with method also to find where they are implemented.

Move to implementation

Rename file/class
Windows : SHIFT + F6
macOS : SHIFT + FN + F6
It allows you to rename any file/class. It will rename all the copies of file/class/variable.

Surround with
Windows : CTRL + ALT +T
macOS : CMD + OPTION + T
It will allow you to wrap your code with some structure. It can be if statement, loop, try-catch block etc.

Surround with

Incremental Selection/Deselection
Windows : CTRL + W / CTRL + SHIFT + W
macOS : CMD + W / CMD + SHIFT + W
It will allow you to do contextual selection, it will select current variable, then the statement, then the method etc.

Incremental Selection

Change Signature
Windows : CTRL + F6
macOS : CMD + FN + F6
It allows you to change signature of your class as well as method. You can add method parameter and its datatype.

signature

Replace in path
Windows : CTRL + SHIFT + R
macOS : CTRL + SHIFT + R
It allows you to replace text in your module, app, single directory or custom place.

replace

Navigation Between Files
Windows : CTRL + TAB
macOS : CTRL + TAB
It allows you to navigate between your opened files.

navigate

Start New Line
Windows : SHIFT + ENTER
macOS : SHIFT + ENTER
No matters where is your cursor currently, whether at starting of line, end of line or inbetween in word, it will add new line and cursor will be moved to new line.

newline

Move to Class
Windows : CTRL + N
macOS : CMD + N
Allows you to move to class, it can be user defined class or any java class.

class

Move to File
Windows : CTRL + SHIFT + N
macOS : CMD + SHIFT + N
Allows you to open any file including non-project files.

movetofile

Lookup Recent Files
Windows : CTRL + E
macOS : CMD + E
shows you the list of files recently opened.

recentfiles

GoTo Line
Windows : CTRL + G
macOS : CMD + G
allows you to move to line of specified line number.

gotoline

Last Edited Location
Windows : CTRL + SHIFT + BACKSPACE
macOS : CMD + SHIFT + BACKSPACE
Allows you to move to last edited location.

Search in Project
Windows : CTRL + SHIFT + F
macOS : CTRL + SHIFT + F
It allows you to perform search operation inside your current project.

search

Optimize import
Windows : CTRL + ALT + O
macOS : CMD + ALT + O
It will delete unnecessary and unused imports, however you can also enable this setting from preferences -> Editor -> General -> Auto import -> Optimize import on fly

autoimport

Issue Quick Fix
Windows : ALT + ENTER
macOS : ALT + ENTER
It will suggest you to quick fix your compile time errors.

quickfix

Line Comment
Windows : CTRL + /
macOS : CMD + /
It will comment/uncomment your current line.

singlecomment

Block Comment
Windows : CTRL + SHIFT + /
macOS : CTRL + SHIFT + /
It will comment/uncomment selected block of code.

blockcomment

Method Parameter
Windows : CTRL + P
macOS : CMD + P
shows you all available parameter of method/function.

methodparameter

Nguồn: Android Cơ bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *