Học PHP

Học lập trình PHP

Hàm là một chương trình thực hiện một tác vụ cụ thể, chúng thực chất là những đoạn chương trình nhỏ giúp giải quyết một vấn đề lớn. Hàm là một phương pháp lập trình hướng thủ tục trong ngôn ngữ PHP và các ngôn ngữ bậc cao khác, hiểu được nó các bạn mới
Đọc tiếp

Nội dung chúng ta gồm có các phần như sau: Câu lệnh Break Câu lệnh Continue Câu lệnh Goto Câu lệnh Die & Exit 1. Câu lệnh break Lệnh break thường được dùng để thoát khỏi vòng lặp cho dù vòng lặp vẫn chưa kết thúc. Ví dụ:

Trong ví dụ này thì vòng
Đọc tiếp

Cú pháp vòng lặp foreach trong PHP Cú pháp vòng lặp foreach trong php:

Hoặc:

Trong đó $array là mảng cần lặp, $key là số chỉ mục (mảng có chỉ mục) hoặc là key (trong mảng kết hợp), $value là giá trị của phần tử ở vị trí $key. Ví dụ 1:

Đọc tiếp