dễ ghét

Ấm trà đã không thương cái tách Cái tách sao vẫn nhớ bình trà Cái tính dễ thương là làm phách Nếu không sao chẳng muốn làm hòa Giàn bầu đã không thương trái bí Trái bí sao vẫn nhớ dây bầu Cái tính dễ thương là ích kỷ Nếu không sao lại “dễ xa
Đọc tiếp