exit

Nội dung chúng ta gồm có các phần như sau: Câu lệnh Break Câu lệnh Continue Câu lệnh Goto Câu lệnh Die & Exit 1. Câu lệnh break Lệnh break thường được dùng để thoát khỏi vòng lặp cho dù vòng lặp vẫn chưa kết thúc. Ví dụ:

Trong ví dụ này thì vòng
Đọc tiếp