foreach

Cú pháp vòng lặp foreach trong PHP Cú pháp vòng lặp foreach trong php:

Hoặc:

Trong đó $array là mảng cần lặp, $key là số chỉ mục (mảng có chỉ mục) hoặc là key (trong mảng kết hợp), $value là giá trị của phần tử ở vị trí $key. Ví dụ 1:

Đọc tiếp