lập trình

Chuyển đơn vị dp thành pixel Tác giả: Nguyễn Linh

Lấy kích thước màn hình thiết bị Tác giả: KHOAPHAM

Convert long time to simple Date

Get String Resource

Check EditText Empty

Format money Việt Nam

Check Email valid

hoặc (bởi Dong Hai)

Play MP3 file from
Đọc tiếp