lồng nhau

Nội dung bao gồm: Vòng lặp là gì? Vòng lặp for Vòng lặp for lồng nhau Vòng lặp for trong việc xử lý mảng 1. Vòng lặp là gì? Vòng lặp là một mã lệnh trong đó chương trình được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi thỏa một điều kiện
Đọc tiếp

Chúng ta viết chương trình chạy theo một trình tự từ trên xuống và không bỏ qua một đoạn code nào (trừ phần ghi chú). Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào ta cũng muốn chương trình chạy hết các dòng lệnh đó. Vì thế câu lệnh if else trong php ra đời
Đọc tiếp