vòng lặp

Cú pháp vòng lặp foreach trong PHP Cú pháp vòng lặp foreach trong php:

Hoặc:

Trong đó $array là mảng cần lặp, $key là số chỉ mục (mảng có chỉ mục) hoặc là key (trong mảng kết hợp), $value là giá trị của phần tử ở vị trí $key. Ví dụ 1:

Đọc tiếp

Nội dung bao gồm: Vòng lặp là gì? Vòng lặp for Vòng lặp for lồng nhau Vòng lặp for trong việc xử lý mảng 1. Vòng lặp là gì? Vòng lặp là một mã lệnh trong đó chương trình được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi thỏa một điều kiện
Đọc tiếp